Postitatud

JÄTKUKOOLITUSED SPETSIALISTIDELE

Üks osa projektist on spetsialistide koolitamine. Ühe koolituste bloki said siinsed spetsialistid, fookuses oli hindamisvahend, mille abil teostada esmast märkamist .

Koolist väljalangemine on kompleksne probleem, mis nõuab teadlikku ning süsteemset ennetustööd. Väga oluline roll on haridusasutuste spetsialistidel. Tugispetsialiste napib meie haridusasutustes. Probleemkohta leevendaks mõningal määral olemasolevate spetsialiste täiendõpe. Valdkonnaülesed ennetusmudeli meeskonnad on välja toonud vajaduse töötavate lasteaiaõpetajate ja ka õpetajate täiendkoolituseks, just eripedagoogiliste teadmiste tõstmiseks.

Veebruaris ja märtsis saab eripedagoogiliste teadmiste osas täiendkoolituse 50 lasteaiaõpetajat, kes kaasatud piloteerimisprotsessi. Eesmärgiks on tõsta õpetajate teadlikkust varase märkamise osas ning pakkuda tööriistu esmaste sekkumiste teostamiseks.

Sihtrühm: Projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ piloteerimisse kaasatud Lääne-Virumaa lasteaiaõpetajad

Inimeste arv: Igast KOV-ist 6 lasteaiaõpetajat (vajadusel on võimalik paar kohta juurde saada).

Lisainfo: Iga KOV-i tuumikmeeskonna esindaja

VARASE MÄRKAMISE JA KOOSTÖÖMUDELI KOOLITUSED

Toimusid projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ varase märkamise ja koostöömudeli koolitused (2.-4. ning 16.-18.mail), kus osales üle 120 spetsialisti ja märkamise teostaja Lääne-Virumaalt.

Aitäh kõigile meeskondadele ettevalmistuste ja aktiivse osaluse eest!

Mis siis kohtumistel toimus?

 • Kohtumistel anti lühiülevaade projektist ning riskiteguritest (Riskitegurite joonis leitav ka projekti uuringute raportist vt siit: https://ennetusmudel.ee/?p=580 ).
 • Seejärel toimus juhtumianalüüs, kus spetsialistid analüüsisid kahe erineva persoona senist käekäiku ning tõid välja võimalikke varasemaid märkamiskohti.
 • Jaan Aps (Stories For Impact) tutvustas varase märkamise hindamisvahendit (lasteaiad ja kooli eraldi). Hindamisvahend on koolituspäevadel jagatud sisendi põhjal täiendamisel, lõpp-versioon leitav lähiajal koduleheküljelt ennetusmudel.ee
 • Päeva viimases osas andsid meeskondade esindajad ülevaate senisest käekäigust ning tutvustasid koostöömudelit/mudeleid
 • Kuidas edasi?

7.juunil toimub teine suur võrgustikukohtumine ning sügisest alustavad KOV-id koos piirkonna spetsialistidega piloteerimist. Täpsem info lähiajal!

Viimased töötoad orienteeruvalt novembris-detsembris

Neljas suur võrgustikukohtumine toimub aprillis 2024

Vt siit www.ennetusmudel.ee

In English:

Early detection and cooperation model development days of the project ” Development of Integrated Service Model for Prevention Work with Children at Risk of Dropping out of School in Lääne-Viru County” took place (May 2-4 and 16-18), where more than 120 specialists and practitioners from Lääne-Viru County participated.

Thanks to all the teams for their preparations and active participation!

So what happened at the meetings?

 • At the meetings, a brief overview of the project and risk factors was given (a diagram of the risk factors can also be found in the project research report, see here: https://ennetusmudel.ee/?p=580).
 • Then a case analysis took place, where the specialists analyzed the past progress of two different personalities and pointed out possible previous spots.
 • Jaan Aps (Stories For Impact) introduced the early detection evaluation tool (kindergartens and schools separately). The evaluation tool is being updated based on the input shared during the training days, the final version will be available in the near future on the website www.ennetusmudel.ee
 • In the last part of the day, the representatives of the teams gave an overview of the progress so far and introduced the cooperation model/models

How we are moving on?

On June 7, the second big network meeting will take place, and in autumn 2023 local municipalities will start piloting together with regional specialists. More information in the near future!

Last workshops approximately in November-December

The fourth major network meeting will take place in April 2024

See here: www.ennetusmudel.ee

Postitatud Lisa kommentaar

PROJEKTI UURINGUTE RAPORT

Uuring viidi läbi projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine
koolist väljalangemise ennetamiseks” raames. Projekti rahastatakse Euroopa
Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja
vaesuse vähendamine” rahastatavast taotlusvoorust „Integreeritud tugiteenused koolist
väljalangevuse ennetamiseks”.

Uuringusse olid kaasatud kõik Lääne-Virumaa omavalitsused: Rakvere linn, Haljala vald, Viru-
Nigula vald, Rakvere vald, Kadrina vald, Tapa vald, Väike-Maarja vald ja Vinni vald.

Postitatud

MUDELID ON VALMIMAS

4.-6.aprillil toimusid viimased töötoad (V) enne pilotiseerimist, kus põhirõhk oli omavalitsuse kui terviku koostöömudeli täiendamisel.

Valdkonnaülesed teenusmudelid koolist väljalangemise ennetamiseks on jõudnud nii kaugele, et on valminud esmased lahendused, mida maikuus toimuvatel spetsialistide koolitustel tutvustatakse ja lahatakse. Maikuus toimub kuus koolituspäeva, mille jooksul saab 120 maakonna spetsialisti väljaõppe varajase märkamise ja ennetustöö tõhustamise eesmärgil, aluseks meeskondade loodud teenusmudelid ning hindamiskriteeriumid koolist väljalangemise ennetamisel. Koolitus on suunatud spetsialistidele, kes mudelitest lähtuvalt teostavad märkamist.

7.juunil toimub II suur ühine kohtumine, kus kõik meeskonnad tutvustavad oma mudeleid kogu võrgustikule ning pannakse paika edasine tegevuskava ja koostöökokkulepped. 2023.a sügisel alustavad meeskonnad pilotiseerimisega, mis kestab 2024.a aprillini.

IN ENGLISH: MODELS ARE ALMOST READY

On April 4-6, the last workshops (V) took place before piloting, where the main focus was on improving the cooperation model of the municipality as a whole.

Cross-sectoral service models for the prevention of school dropout have reached such a point that primary solutions have been prepared, which will be introduced and discussed at specialist trainings held in May. In May, six training days will be held, during which 120 specialists will receive training for the purpose of early detection and efficiency of prevention work, service models created by the teams as a basis, and evaluation criteria for preventing school dropouts. The training is aimed at specialists who perform spotting based on the models.

On June 7th, the II big joint meeting will take place, where all teams will present their models to the entire network, and further action plans and cooperation agreements will be established. In the fall of 2023, the teams will start piloting, which will last until April 2024.

Postitatud

MUDELITE KOKKUPANEK JÄTKUB

Märtsikuu alguses toimusid järgmised töötoad (IV), kus arutati koostöömudeli koostamise senist kogemust ja jagati kodutöö tagasisidet. Kõik meeskonnad jätkasid innukalt mudelite täiendamist.

Koosloome protsessile ja omavahelisele koostööle tagasi vaadates tõid meeskonnad suurima takistusena välja ajapuuduse, samas olid kõik meeskonnad väga tänulikud senisele sujuvale koostööle ning hindasid kõrgelt kontaktkohtumisi oma meeskonnaliikmetega. Väärtuste sõnastamisel olid meeskonnad üksmeelsed ning suunatud edaspidisele sujuvale valdkondadeülesele koostööle.

Valmimisel on projekti uuringute raport, hetkel täiendamisel ja ülevaatamisel. Järgmised projekti töötoad toimuvad aprilli alguses.

IN ENGLISH:

At the beginning of March workshops (IV) were held, where the experience of creating a cooperation model so far was discussed and homework feedback was shared. All teams eagerly continued to improve the models.

Looking back at the co-creation process and mutual cooperation, the teams pointed out lack of time as the biggest obstacle, while all teams were very grateful for the smooth cooperation so far and highly valued the contact
meetings with their team members. When formulating the values, the teams were unanimous and aimed at smooth cross-disciplinary cooperation in the future.

The research report of the project is being completed, currently being supplemented and reviewed. The next project workshops will take place in early April.

Postitatud

PROJEKTI JÄRGMISED TEGEVUSED:

september 2023- aprill 2024 piloteerimine

07.-08.september 2023 tegevuskavade vahearutele ZOOM

15.september 2023 meeskonna eestvedajate kohtumine (Tapa Kultuurikoda)

20.oktoober 2023 meeskonna eestvedajate kohtumine

17.november 2023 meeskonna eestvedajate kohtumine

5.-7.detsember 2023 töötoad (VI) viimased

15.detsember 2023 meeskonna eestvedajate kohtumine

Postitatud

ÕPPEVISIIT LÕUNA-NORRA

Ajavahemikul 06.-09. veebruar 2023.a toimus projekti “Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks” õppevisiit Norra Kuningriiki, Agderi maakonda (Lõuna-Norra, Kristiansand ja Vennesla) eesmärgiga tutvuda sealsete parimate praktikatega koolist väljalangemise ennetamisel. Saadud teave ja kogemused on sisendiks kohaliku tasandi integreeritud teenusemudelite väljatöötamise protsessis.

Esimesel päeval toimus seminar Agderi maakonna administratiivkeskuses, kus anti ülevaade uuringust „Ungdata“, mille abil uuritakse noortelt iga kolme aasta järel nende heaolu kohta (tervis, pere, sõprussuhted, elutingimused, rahulolu jne). Uuringud on aluseks maakonna tegevuste planeerimisel.

Lisaks jagati teavet noorte tugila ning süsteemse nõustamis- ja märkamissüsteemi kohta (kaasatud 18 kooli).

Agderi maakonnas on kokku 25 omavalitsust ning algatatud on programm „Vårt Agder/Our Agder“, mille eesmärgiks on parandada valdkondadeülest koostööd.

Tutvustati siinse projekti “Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks” eesmärke ning senist kogemust. Päeva teises osas külastati Norra suurimat noortekeskust Samsen, mis üllatas väga mitmekülgsete võimalustega- tantsuringid (sh postitants), muusika (sh helistuudio), kunst, filmistuudio, fotograafia, kaljuronimine, parkuur, kontserdid, festivalid, üritused. Enamik tegevusi on noortele tasuta.

Teisel päeval külastati Vennesla Keskkooli (kutsekooli) ning anti ülevaade sealsest pilootprojektist „Vennesla Bridge“ (alates 2019), mille eesmärk on ennetada koolist väljalangemist, toetada noort edasiste valikute tegemisel (kutseõpe, töötamine). Projekt on olnud väga edukas ning mõne aasta jooksul on tuge saanud 109 õpilast. Projektis osalemine on noore jaoks vabatahtlik ning meeskonnas on kokku 5 nõustajat. Suurima riskikohana toodi välja üleminek ühest kooliastmest teise (põhikoolist keskkooli). Norras alustavad lapsed kooliteed 6.aastaselt ning keskhariduse omandamiseks kulub 13 aastat.

Seejärel liiguti vanas paberivabrikus asuvasse keskusesse NAV (The Norwegian Labour and Welfare Administration, Eestis samalaadsed asutused eraldi: Sostiaalkindlustusamet, Töötukassa, Tervise Arengu Instituut ja Tervisekassa), kus tutvustati sealseid tööpõhimõtteid ning jagati kogemust NEET-noortega töötamisel. Näiteks sellest aastast alates rakendavad nad lisaks muudele tugedele NEET-noorte tugigruppi, kus töötatakse noortega grupitöö meetodil.

Tutvuti ka maailma ilusaimate hoonete hulka valitud Vennesla kultuurimaja/raamatukoguga. Raamatukogu on Norras kogukonnakeskus ning on olulisel kohal erinevate vanuserühmade elus. Lisaks muudele suurepärastele võimalustele on raamatukogust võimalik tasuta laenutada näiteks talispordivarustust. Ootamatu vaatepilt eestlaste jaoks.

Õhtupoolikul külastati Punase Risti noortekeskust, mis on avatud kolmel korral nädalas ning kus lisaks vaba aja veetmise võimalustele pakutakse sooja õhtusööki (noored ise aitavad valmistada). Punase Risti noortekeskuses töötavad enamasti vabatahtlikud.

Lahkumispäeva hommiku külastati Kristiansandi Linnavalitsust, kust saadi teavet alushariduse kohta. Norras käivad peaaegu kõik lapsed alates 1.eluaastast lasteaias ning vanematel tuleb selle eest ise tasuda. Väga olulisena toodi välja põhimõte „Mitte laps ei pea sobituma asutusega, vaid asutus lapsega“. Ehk siis kaasava hariduse põhimõttest lähtuvalt on suur osa lapsi nii lasteaedades kui koolides kaasatud ning tagatakse igale lapsele parimad võimalused. Psühholoogilist, eripedagoogilist, terapeutilist, logopeedilist jms abi osutavad spetsialistid ei asu enamasti lasteasutustes koha peal, spetsialistide meeskonnad osutavad oma teenuseid vastavalt vajadusele.

Suurimad tänud vastuvõtjatele (Inga Lauvdal, Lars Holmer-Hoven) ning väga meeldivatele projektikaaslastele, õppevisiit sujus tänu teile suurepäraselt!

IN ENGLISH: STUDY VISIT TO SOUTHERN NORWAY

In the period 06th-09th February 2023, the study visit of the project “Development of Integrated Service Model for Prevention Work with Children at Risk of Dropping out of School in Lääne-Viru County“ took place in the Kingdom of Norway, Agder county (Southern Norway, Kristiansand and Vennesla) with the aim of getting to know the best practices there in preventing school dropout. The information and experiences gained are input in the process of developing integrated service models at the local level.

On the first day, a seminar was held in the administrative center of Agder County, where an overview of the “Ungdata” survey was given, with the help of which young people are asked every three years about their well-being (health, family, friendships, living conditions, satisfaction, etc.). The studies are the basis for planning the activities of the county.

In addition, information was shared about the youth support and the systematic counseling and notification system.

There are a total of 25 municipalities in Agder County, and the program “Vårt Agder/Our Agder” has been initiated, the aim of which is to improve cross-sectoral cooperation.

The goals of the project “Development of Integrated Service Model for Prevention Work with Children at Risk of Dropping out of School in Lääne-Viru County“ and the experience so far were presented. In the second part of the day, the largest youth center in Norway, Samsen, was visited, which surprised with very versatile possibilities – dance circles (including pole dance), music (including sound studio), art, film studio, photography, rock climbing, parkour, concerts, festivals, events. Most activities are free for young people.

On the second day, the Vennesla Secondary School (vocational school) was visited and an overview of the pilot project “Vennesla Bridge” (starting in 2019) was given, the purpose of which is to prevent dropping out of school, to support young people in making further choices (vocational education, employment). The project has been very successful and 109 students have received support within a few years. Participation in the project is voluntary for the young person, and there are a total of 5 counselors in the team. The transition from one school level to another (primary school to secondary school) was pointed out as the biggest risk point. In Norway, children start school at the age of 6, and it takes 13 years to complete secondary education.

Then we moved to the center NAV (The Norwegian Labor and Welfare Administration, similar institutions in Estonia separately: Social Insurance Board, Töötukassa, Tervise Anergu Instituut and Tervisekassa), located in an old paper factory, where the working principles there were introduced and the experience of working with NEET youth was shared. For example, starting this year, in addition to other supports, they implement a support group for NEET youth, where they work with young people using the group work method.

We also got to know the Vennesla cultural house/library, selected as one of the most beautiful buildings in the world. The library is a community center in Norway and plays an important role in the lives of different age groups. In addition to other great opportunities, it is possible to borrow, for example, winter sports equipment from the library for free. An unexpected sight for Estonians.

In the afternoon, the Red Cross Youth Center was visited, which is open three times a week and where, in addition to leisure opportunities, a warm dinner is offered (the young people help to prepare it themselves). The Red Cross Youth Center is mostly staffed by volunteers.

On the morning of the departure day, Kristiansand City Hall was visited, where information about early childhood education was obtained. In Norway, almost all children from the age of 1 go to kindergarten, and parents have to pay for it themselves. The principle “It is not the child who needs to fit the institution, but the institution with the child” was highlighted as very important. In other words, based on the principle of inclusive education, a large number of children are included in both kindergartens and schools, and every child is guaranteed the best opportunities. Specialists who provide psychological, special educational, therapeutic, speech therapy, etc. assistance are mostly not located in children’s institutions, teams of specialists provide their services as needed.

The biggest thanks to the hosts (Inga Lauvdal, Lars Holmer-Hoven) and very pleasant project partners, the study visit went perfectly thanks to you!

Postitatud

KOOSTÖÖMUDELI KOOSTAMISE TÖÖTOAD

Wesenberghi Konverentsikeskuses toimusid projekti töötoad (III) (31.01-02.02.2023), kus tutvustati koostöömudeli koostamise järjekorda ning abistavate küsimuste ja spetsialistide-ressursside-programmide faktilehte. Lisaks lepiti kokku mudeli põhimõtetest ning meeskonnad asusid analüüsima ja vormisama osapoolte lõimitud koostööd laste, noorte ja peredega. Töötubade lõpetuseks tutvustati Norra õppevisiidi planeeritud tegevusi ning pandi kirja küsimused, millele võiks Norra õppereisi jooksul leida vastused. Meeskondi esindavad delegatsiooniliikmed sõidavad Lõuna- Norra 6.veebruaril 2023.a ning üritavad leida vastused kõigile tekkinud küsimustele.

IN ENGLISH: WORKSHOPS FOR COOPERATION-MODEL

The project workshops (III) (31.01-02.02.2023) were held in the Wesenbergh Conference Center, where the order of creating the cooperation model and the fact sheet of helpful questions and specialists-resources-programs were introduced. In addition, the principles of the model were agreed upon, and the teams began to analyze and formalize the parties’ integrated cooperation with children, youth and families. At the end of the workshops, the planned activities of the study visit to Norway were introduced and the questions that could be answered during the study trip to Norway were written down. The delegation members representing the teams will travel to southern Norway on February 6, 2023 and try to find answers to all the questions that have arisen.

Postitatud Lisa kommentaar

MEESKONNAD ALUSTASID IDEAALSE KLIENDITEEKONNA KAARDISTAMIST

Picture17.-19.jaanuaril 2023.a toimusid Wesenberghi Konverentsikeskuses järgmised (II) töötoad. Töötubadest võtsid osa kõigi 8 KOV-i valdkondadeülesed meeskonnad, kokku 60 spetsialisti.
Sotsiaalse Innovatsiooni Labor andis ülevaate koostöömudeli ülesehitusest ning võimalikest takistustest, mille tõttu ei ole koostöö alati piisavalt tõhus ning süsteemne. Oluline on välja tuua, et võrgustik ei toimi kui sinna „kuuluda“, vajalik on teadlik panustamine ning süsteemne eestvedamine. Tähtis on ka ühiste eesmärkide sõnastamine, võrgustiku järjepidev arendamine ja tulemuste hindamine. Tõrkeid esineb sageli kommunikatsioonis ning osapoolte rollijaotustes ja ülesannetes.
Antud projekti käigus on kõik kohalikud omavalitsused kaardistanud sihtrühmad (persoonad)ressursid ning koostatud on põhjalik kokkuvõte varajast koolist väljalangemist soodustavate tegurite kohta (perekondlikud tegurid, individuaalsed tegurid, koolivälised individuaalsed ja sotsiaalsed tegurid, haridusasutusega seotud individuaalsed tegurid ning haridusasutusega seotud sotsiaalsed tegurid, koostanud: Stories for Impact, Jaan Aps). Tegurite kokkuvõttest selgub, et keskhariduse omandamine sõltub Eestis suuresti põhikooli lõputulemustest. Ligi pool neist, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinna on alla 3,5, ei jõua keskhariduse omandamiseni.
Ennelõunal tutvustas Evelin Kostabi (Sotsiaalse Innovatsiooni Labor) persoonaintervjuude tulemusi ning jagas iga KOV-i meeskonnale visualiseeritud sihtrühma kokkuvõtte ning  klienditeekonna.
Päeva teises pooles alustasid meeskonnad ideaalse klienditeekonna kaardistusega. Põnevat arutelu jätkus päeva lõpuni, mil valmisid algsed ideaalse klienditeekonna kaardistused.

Järgmised töötoad toimuvad juba 31.01, 01.02 ning 02.02.2023.a, kus jätkub sisukas mõttetöö koostöömudelite lahkamisel.

Ajavahemikul 06.-09. veebruar 2023.a toimub projekti õppevisiit Norra Kuningriiki, Agderi piirkonda (Lõuna-Norra, Kristiansand) tutvumaks sealsete parimate praktikatega. Saadud teave ja kogemused on sisendiks kohaliku tasandi integreeritud teenusemudelite väljatöötamise protsessis. Õppevisiidi delegatsioon on 19-liikmeline.
Õppereisil toimuvad arutelud, miniseminarid ning erinevate asutuste külastused.
Fookus on koolist väljalangemise ennetamisel (sh varajane ennetamine) ning sealse piirkonna parimatel praktikatel:
1)Vennesla Bridge projekt, mis on suunatud ennetustöösse koolist väljalangemisriskis noortega ja NEET-noortega
2) Lindesneslosen projekt, mille eesmärgiks on samuti noorte toetamine hariduse omandamisel ja lõpetamisel. Projekti sihtrühmaks on noored, kellel on probleeme vaimse tervise, sõltuvusainete ja koolihariduse omandamisega. Informatsioon: https://agderfk.no/vare-tjenester/folkehelse-levekar-og-likestilling/ung-support/


In English:
THE TEAMS STARTED MAPPING THE IDEAL CUSTOMER JOURNEY
On 17th-19th January, 2023 workshops (II) took place in the Wesenbergh Conference Center. Teams of all 8 local municipalities, 60 specialists in total, took part in the workshops.
Sotsiaalse Innovatsiooni Labor gave an overview of the structure of the cooperation model and possible obstacles, due to which cooperation is not always efficient and systematic enough. It is important to point out that teamwork does not work if you “belong” to it, conscious contribution and systematic leadership are necessary. Formulation of common goals, continuous development of the network and evaluation of results are also important. There are often breakdowns in communication and in the roles and tasks of the parties.
During this project, all teams have mapped target groups (personalities)resources, and a comprehensive summary of the factors contributing to early school leaving (family factors, individual factors, individual and social factors outside of school, individual factors related to the educational institution and social factors related to the educational institution, prepared by: Stories for Impact, Jaan Aps). The summary of the factors shows that the acquisition of secondary education in Estonia largely depends on the final results of elementary school. Almost half of those with an average score of lower than 3.5 on their primary school leaving certificate do not reach secondary education.
Evelin Kostabi (Sotsiaalse Innovatsiooni Labor) presented the results of the personal interviews and shared a summary of the visualized target group and the customer journey for each local government team.
In the second half of the day, the teams started mapping the ideal customer journey. The exciting discussion continued until the end of the day, when the initial mappings of the ideal customer journey were completed.

Next workshops will take place on 31st January, 1st February, 2nd February.

In the period 06th-09th February 2023 visit to Norway (Southern Norway, Kristiansand) will take place to get acquainted with the best practices there. The information and experiences gained are input in the process of developing integrated service models. Visit delegation has 19 members.
Discussions, mini-seminars and visits to various institutions will take place during the visit.
The focus is on the prevention of dropping out of school (including early prevention) and the best practices in the region:
1) The Vennesla Bridge project, which is aimed at preventive work with young people at risk of dropping out of school and NEET young people
2) Lindesneslosen project, the goal of which is also to support young people in acquiring and completing their education. The target group of the project is young people who have problems with mental health, addictive substances and acquiring school education. Information: https://agderfk.no/vare-tjenester/folkehelse-levekar-og-likestilling/ung-support/

Postitatud Lisa kommentaar

EKOOLI HÄIREKELLA-RAKENDUSE TUTVUSTAMINE LÄÄNE-VIRUMAA KOOLIDELE

Teisipäeval, 6.detsembril toimus Vinni-Pajusti Gümnaasiumis eKooli meeskonna kohtumine Lääne-Virumaal eKooli kasutavate koolidega.
Kohtumisel tutvustas eKool Häirekella lisamoodulit, mille abil saab hõlpsalt märgata ning toetada õpilast, kellel on tekkinud mõningad raskused õppetöös, esineb puudumisi või muid tähelepanu väärivaid käitumisi. Sel moel panustab eKool oma rakendusega varajasse märkamisse ning aitab ennetada olukordi, kus laps/noor satub koolist väljalangemise riski.  Aitäh võõrustajatele, eKooli meeskonnale ning kõigile spetsialistidele, kes kohtumisel osalesid.
eKooli hea tahte märgiks on Häirekella moodul kõikidele Lääne-Virumaa koolidele lisatasuta testperioodiks avatud kuni 2023. aasta veebruari kuu lõpuni.
PS! Kõikidel huvilistel on endiselt võimalik osaleda eKooli võimalusi tutvustaval infotunnil veebis 13.12.22 algusega kell 15.00 või 11.01.23 algusega kell 15.00.
Nendele veebis toimuvatele infotundidele saavate ennast registreerida aadressil: https://forms.gle/WUGJ6R2RbJLE7jQP7

 • Kõik täpsustavad küsimused on jätkuvalt oodatud eKooli abimeeskkonna e-maili aadressile: help@ekool.eu
 • Päris palju abimaterjali nii eKooli Põhipaketi funktsionaalsuse kui ka Häirekella mooduli kohta on leitav eKooli teadmusbaasist, mis asub aadressil: https://help.ekool.eu/

In English: 
INTRODUCING THE EKOOLI HÄIREKELL-MODULE TO LÄÄNE-VIRUMAA SCHOOLS
On Tuesday, December 6, a meeting of the eKool team with schools using eKool in Lääne-Virumaa took place at the Vinni-Pajusti Gymnasium.
At the meeting, eKool introduced the Häirekella- module, which can be used to easily notice and support a student who has some difficulties in studies, is absent or has other behaviors that deserve attention. In this way, eKool contributes to early noticing with its application and helps to prevent situations where a child/youth is at risk of dropping out of school.
Thanks to the hosts, the eKool team and all the professionals who participated in the meeting.
As a sign of eKool’s good will, the Häirekella- module is open for a test period at no additional cost to all schools in Lääne-Virumaa until the end of February 2023.
PS! All those interested can still participate in the online information session introducing the possibilities of the eSchool on 13.12.22, 15:00 or 11.01.23, 15:00.
You can register here: 
https://forms.gle/WUGJ6R2RbJLE7jQP7

 • All clarifying questions are welcome to eKool support team: help@ekool.eu
 • Quite a lot of help material about the functionality of both the eKool Basic Package and the Häirekella- module can be found: https://help.ekool.eu/
Postitatud Lisa kommentaar

VAHEKOHTUMISED VEEBIS: KOOSTÖÖ JA VÕRGUSTIKUD

22. ja 23.novembril toimusid vahekohtumised veebis
Fookusgrupis keskenduti kolme tüüpi valdkondadeülesele koostööle ja võrgustikele:
Räägiti seekord sellest, mida tehakse valdkondadeüleselt, mitte iga valdkonna enda tegevustest eraldi.
Arutati läbi alljärgnevad teemad:

 • Osapoolte koostöö valdkondadeüleselt- mis hästi, millised arenguvajadused
 • Võrgustikud, nende eestvedajad, rollijaotused, kommunikatsioon
 • Varane märkamine

Järgnevalt täidavad meeskonnad olemasolevate ressursside andmetabelid:

 • Haridusasutuste spetsialistid ja programmid
 • Muud (tugi)spetsialistid KOVis
 • Muud teenused ja programmid KOVis

In English:
On November 22nd and 23rd, meetings took place online.
The focus group focused on three types of cross-disciplinary cooperation and networks:
This time we talked about what is being done across fields, not about the activities of each field separately.
The following topics were discussed:

 • The cooperation between the parties is generally good, what are the development needs
 • Networks, their leaders, role divisions, communication
 • Early detection

Next, the teams fill in the data tables of the available resources:

 • Specialists and programs of educational institutions
 • Other (support) specialists in the local government
 • Other services and programs in the local government