Postitatud

Projekti elluviijate koostöö kohtumine

Teisipäeval, 12.septembril toimus Tartus EMP/Norra toetuste programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ integreeritud tugiteenuste taotlusvooru projekti elluviijate koostöö kohtumine.

Kohtumisel anti ülevaade võimalikest muudatustest vastuvõtuprotsessis õppimiskohustuse juurutamisel (Haridus-ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna keskhariduse arendusjuht Mari Tikerpuu). Seejärel andis Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Marge Hindriks ülevaate muutumatute seisunditega laste abivajaduse määramise ja proaktiivse tugiteenuste pakkumise analüüsist. Ennelõunal jagas Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna kaasava hariduse valdkonna projektijuht Gerttu Aavik teavet Haridus-ja Teadusministeeriumi kaasava hariduse valdkonna tegevustest. Päeva teises pooles jagasid projektijuhid edasiminekuid ning hetkeolukorda ning arutleti projektide jätkusuutlikkuse tagamise teemal.

Allpool väike ülevaade teiste piirkondade koolist väljalangevuse ennetamise projektidest:

Projekt: Haapsalu Integreeritud Tugiteenused (HIT)

Toetuse saaja: Haapsalu Linnavalitsus
Toetuse summa: 233 617,00
Projekti maksumus: 233 617,00
Sisu: Projekti tegevuste kaudu suurendatakse Haapsalu linna suutlikkust pakkuda ebasoodsas oludes olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis edendavad kaasatust hariduses ning ennetavad nende varast haridusest väljalangemist. Projekti tulemuseks on toimiv koostöömudel ja koordineerimisskeem last ümbritseva tugivõrgustiku vahel. Projekti eesmärk on suurendada koostööd ja sidusust erinevate haridustasemete vahel.

Projekt: Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine

Toetuse saaja: Tartu Linnavalitsus
Toetuse summa: 201 669,95
Projekti maksumus: 201 669,95
Sisu: Tartumaa HOP projekt suurendab laste ja perede heaolu ja parandab elukvaliteeti. Selleks luuakse Tartumaa juhtumikorralduse koostöömudel, mis võimaldab laste ja perede abivajadust varakult märgata ning neile vajalikku tuge pakkuda, leevendab spetsialistide puudust ning vähendab teenuste killustatust. Mudeli rakendamist toetab samuti HOP käigus loodavad hindamisinstrumentide tööriistakast.

Projekt: Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

Toetuse saaja: Raasiku Vallavalitsus 
Toetuse summa: 244 807,00
Projekti maksumus: 244 807,00
Sisu: Projekti eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Loksa ja Raasiku vald) suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projekti käigus luuakse kohaliku tasandi koostöömudelid integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks ning piloteeritakse loodud mudeleid.

Projekt: Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas

Toetuse saaja: Võrumaa Omavalitsuste Liit
Toetuse summa: 376 602,90
Projekti maksumus: 376 602,90
Sisu: Projekt “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” on laiapõhjaline koosloomeprojekt, mille tulemusena rakendatakse Võru maakonnas uusi valdkondade üleseid lahendusi õpilaste koolist väljalangemise riski varajaseks märkamiseks ning õpilaste toetamiseks. Projekti tegevused põhinevad valdkondlikel uuringutel ja innovatiivsetele teenuslahendustel. Õpilasetga töötavad spetsialistide koostööd toetatakse erialaste koolituste ning toetavate tugitegevustega.

Projekt: HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas

Toetuse saaja: Viljandi Linnavalitsus 
Toetuse summa: 203 640,00
Projekti maksumus: 203 640,00
Sisu: Projekti raames töötatakse Viljandi maakonna üleselt välja HEV kompetentsikeskuse koostöömudeli integreeritud tugiteenuste pakkumiseks haridusliku erivajadusega ja puuetega lastele ja noortele. Koostöömudel hõlmab lõimitult hariduse-, sotsiaaltöö- ja tervishoiuvaldkondi Mulgi, Põhja-Sakala ja Viljandi vallas ning Viljandi linnas. Lisaks koolitatakse projekti raames välja spetsialistid, kelle kaasabil koostöömudeli väljatöötamise järgselt seda praktiseerida ja rakendada.