Postitatud

PILOTEERIMINE

Piloteerimine (september 2023- aprill 2024)

Eesmärk: Piloteerimisperioodil katsetada hindamiskriteeriumite, juhtumikorralduslike mudelite (teenusmudelid) rakendatavust, kasutuselevõtmist ja juurutamist ning valdkondadeülest koostööd.

Piloteerimise käigus arutada võrgustikus omavahel läbi ja muuta/täiendada teenusmudelit ja hindamiskriteeriume.

  1. Iga KOV-i ülesandeks on märgata/toetada vähemalt 8 last piloteerimisperioodil
  2. Jõuda tuleb nendeni, kelleni pole veel jõutud (VARAJANE MÄRKAMINE. ENNETAMINE)
  3. 5.-7. detsembril arutame piloteerimise vahetulemusi töötubades

Ennetusmudeli meeskonnad said katsetada hindamisvahendeid, teenusmudeleid ning nende toimivust tänu 67 piloteerimisse kaasatud noorele (P 51, T 16; vanusevahemik 2a-14a).

IN ENGLISH:

Piloting (September 2023- April 2024)

Aim: During the piloting period, to test the feasibility, uptake and implementation of evaluation criteria, case management models (service models) and cross-sectoral cooperation.

During the piloting period, the service model and evaluation criteria will be discussed and modified/updated within the network.

1. Each municipality team is responsible for identifying/supporting a minimum of 8 children during the pilot period.

2. Reach those who have not yet been reached

3. 5-7th December, we will discuss the interim results of the piloting in workshops.

How to record activities, results and experiences?