Postitatud

LÄÄNE-VIRUMAA ALUSTAB PILOTEERIMIST

Kolmapäeval, 16.augustil toimus III suur võrgustikukohtumine, kus sai kokku üle 50 valdkondadeülese spetsialisti Lääne-Virumaalt.

Jätkuvalt hoiame projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ fookuses varajast märkamist (ENNETAMINE) ning haridus-, sotsiaal-, meditsiini-, noorsootöö- ja korrakaitse valdkondade spetsialistide senisest sujuvamalt koostööd.

Päeva alustas Annely Võsaste, kes on Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja ning ühtlasi ka projekti “Tartumaa heaoluprogrammi ( vt siit HOP) rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine” projektijuht.  Projekti eesmärgiks on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel. Annely Võsaste jagas Tartu linna näitel häid kogemusi ning tõi välja raskuskohti.

Pärast külalisesinejat võtsid meeskonnad suuna edasiste tegevuste täpsemale planeerimisele, panid paika täpsed tegevuskavad piloteerimisperioodiks.

2023.a sügisest alustavad kõik 8 kohalikku omavalitsust projektimeeskondade eestvedamisel piloteerimisprotsessi.

Piloteerimisperioodi eesmärk on katsetada projekti tihedate koostöiste tegevuste tulemusel valminud hindamiskriteeriumite (koolid ja lasteaiad eraldi, vt siit) ja juhtumikorralduslike mudelite rakendatavust, kasutuselevõtmist ja juurutamist ning valdkondadeülest koostööd.

  • Iga KOV-i ülesandeks on märgata/toetada vähemalt 8 last piloteerimisperioodil
  • Jõuda tuleb nendeni, kelleni pole veel jõutud

Kuidas edasi?

  • Virtuaalne tagasiside tegevuskavadele 7.-8. september
  • 1x kuus meeskondade eestvedajate kohtumised: 15.september, 20.oktoober, 17.november, 15.detsember
  • 5.-7.detsember viimased töötoad (VI), kus on fookuses piloteerimine ja vahetulemused

Meeskondade toetamine ja arendamine

Projekti meeskondadel on võimalus osaleda koolitustel ning taotleda tegevustoetust eesmärgiga toetada KOV-i tegevust tervisedenduslike ning ennetusvaldkonna arendustegevuste täitmisel.

Meeskondadele väljapakutud koolutused: „Kaasamine“ (3.10 ja 11.10), „Muudatuste juhtimine“ (03.11 ja 17.11), „Huvikaitse“ (4.10 ja 12.10), „Tõenduspõhine uimastiennetus (EUPC)“ (12.-13.09; 26.-27.09; 10.10).

IN ENGLISH:

LÄÄNE-VIRUMAA STARTS PILOTING

On Wednesday, August 16, the 3rd large network meeting took place, where more than 50 cross-disciplinary specialists from Lääne-Virumaa came together.

We will continue to keep the focus of the project ” Development of Integrated Service Model for Prevention Work with Children at Risk of Dropping out of School in Lääne-Viru County” on early detection (PREVENTION) and smoother cooperation between specialists in the fields of education, social work, medicine, youth work and law enforcement.

The day was started by Annely Võsaste, who is the head of the Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse and also the project manager of the project ” Creation and piloting of Tartu County welfare programme application model “. The goal of the project is to increase the well-being of children and families and to improve the quality of life, focusing on the early detection of children’s special educational needs and the need for support, as well as enhancing the support of children. The project combines the fields of education, social and health care and empowers cooperation among municipalities in identifying and offering support to children in need and exchanging information. Annely Võsaste shared good experiences using the example of the city of Tartu and pointed out difficulties.

After the guest speaker, the teams focused on more precise planning of further activities, established precise action plans for the piloting periood.

From the fall of 2023, all 8 local governments will start the piloting process under the leadership of project teams.

The purpose of the piloting period is to test the applicability, adoption and implementation of the evaluation criteria (schools and kindergartens separately, see here) and case management models developed as a result of close collaborative activities of the project, as well as cross-disciplinary cooperation.

 • The task of each local government is to notice/support at least 8 children during the pilot period

• Those who have not yet been reached must be reached

Whats next?

  • Virtual feedback on action plans 7-8th September
  • 1x monthly meetings of team leaders: September 15th, October 20th, November 17th, December 15th
  • December 5-7th last workshops (VI), where the focus is on piloting and intermediate results

Team support and development

Project teams have the opportunity participate in trainings and apply for operational support with the aim of supporting the activity of the local government in the implementation of development activities in the field of health promotion and prevention.

Proposed trainings for the teams: “Inclusion” (3.10 and 11.10), “Management of change” (03.11 and 17.11), “Protection of interests” (4.10 and 12.10), “Evidence-based drug prevention (EUPC)” (12.-13.09; 26.-27.09; 10.10).