PROJEKTIST

Projekti nimi: Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks
Meede: Kohalik areng ja vaesuse vähendamine
Taotlusvoor: Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks
Rahastaja: EMP ja Norra finantsmehhanismid
Projekti algus ja lõpp: 03.05.2022 – 30.04.2024
Toetussumma: 281 160 EUR
Toetusmäär: 100%
Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Projekti eesmärk ja tulemused: 

  • Projekti raames töötatakse Lääne-Viru maakonnas teenusedisaini ja juhitud koosloome (Sotsiaalse Innovatsiooni Labor) protsessis välja uuendatud valdkonnaülene mudelmis põhineb olemasolevatel ressurssidel ja teenustel.
  • Selleks kaardistatakse olemasolev olukord ja ressursid igas KOV-is, luuakse ühiselt visioon, mil moel võrgustik süsteemselt töötama peaks ning selgitatakse välja tegurid, mis selliseks tööks vaja on. Seega pannakse kõik olemasolevad teenused uue integreeritud mudeli puhul uut moodi tööle ja kombineeritakse erinevaid ressursse parendatud moel.
  • Koosloome protsessis valmivat koostöömudelit piloteeritakse ning täiustatakse pidevalt projekti käigus vastavalt saadud tagasisidele ja saadavale kogemusele.
  • Mudeli täiustamiseks ja kogemuste hankimiseks viiakse läbi õppevisiit Norra Kuningriiki, Agderi maakonda.
  • Protsessi käigus valmivad juhendmaterjalid varajaseks märkamiseks ja ennetustööks KOV-ile ja KOV haridusasutustele (eraldi lasteaed ja kool).
  • Projekti käigus viiakse igas kohalikus omavalitsuses läbi ka KOV koolide ja lasteaedade õpetajate koolitused. Igast haridusasutustest saab koolituse tuumikrühm õpetajaid (lasteaiad ja koolid) varajase märkamise ja ennetustöö tõhustamise eesmärgil. Haridusasutuste juurde luuakse tugimeeskonnad, kelle ülesandeks jääb oma koolis teadmisejagamine ja koolisisese võrgustiku edendamine.

IN ENGLISH
Project: Development of Integrated Service Model for Prevention Work with Children at Risk of Dropping out of School in Lääne-Viru County

Measure: Local development and poverty reduction
Application round: Integrated support services for school dropout prevention
Funder: The EEA and Norway Grants are funded by Iceland, Liechtenstein and Norway
Project duration: 03.05.2022 – 30.04.2024
Grant amount: 281,160EUR
Beneficiary: Association of Local Authorities of Lääne-Viru County

As part of the project, an updated interdisciplinary model based on existing resources and services is developed in the process of service design and managed co-creation (Social Innovation Lab) in Lääne-Viru County.

For this purpose, the existing situation and resources in each local government are mapped, a joint vision is created in which way the network should work systematically, and the factors needed for such work are identified. Thus, in the case of a new integrated model, all existing services are put to work in a new way and different resources are combined in an improved way.

The cooperation model created in the process of co-creation is piloted and continuously improved during the project according to the feedback received and the experience gained.

A study visit to Agder County, Kingdom of Norway, will be conducted to improve the model and gain experience.

During the process, instructional materials for early detection and prevention work will be prepared for the local government and educational institutions of the local government (separate kindergarten and school).

In the course of the project, trainings for teachers of local government schools and kindergartens are also carried out in each local government. A core group of teachers (kindergartens and schools) will be trained in each educational institution in order to enhance early detection and prevention. Support teams are created at educational institutions, whose task is to share knowledge in their school and promote the intra-school network.