Postitatud

MEESKONNAD JAGASID KOGEMUSI JA PANID PLAANID PAIKA

Toimus projekti II suur võrgustikukohtumine (07.06.2023), kus osalesid kõigi 8 kohaliku omavalitsuse valdkondadeülesed meeskonnad:  Lisaks olid kuulajate ja kaasamõtlejate seas Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, eKooli ja Ida-Harju tugiteenuste projekti esindajad. Kohtumist viisid läbi Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ja Stores For Impacti esindajad.

Võrgustikukohtumise peamine eesmärk oli jagada seniseid kogemusi, õppida üksteiselt ning valmistuda piloteerimisperioodiks. 9 kuud on möödunud projekti esimesest kohtumisest, ajurünnakute, tihedate kohtumiste ja koostöö tulemusel on „sündinud“ algsed koolist väljalangemise ennetamise „beebid“. Süsteemsuse arendamine ennetustöös (võrgustikus) on aeganõudev protsess, mis nõuab vaeva ja panustamist. Hea meel on tõdeda, et toimiv ja tõhus ennetustöö on piirkonnas prioriteet, mille nimel kõik meeskonnad tegutsevad!

Kohtumisel jagasid meeskonnad oma väljakutseid koolist väljalangemise ennetamisel, andsid ülevaate enda piirkonna mudeli visioonist, tõid välja koosloome protsessi kasutegureid ning õppimiskohti, arutasid mida oleks võinud teha teisiti ning jagasid soovitusi teistele meeskondadele.

Meeskonnad olid ette valmistanud posterettekanded, millest parimad lahendused said auhinnatud. Parimaks osutus Tapa valla meeskonna plakat. Väike-Maarja meeskond esitas enda kokkuvõtte videona ning lõpetas ettekande „Virumaa laul“ ühislaulmisega, kust jäi kõlama selge sõnum: „Viru laste Virumaa on see“, mille nimel iga spetsialist panustab.

Takistustena toodi enamasti välja ajaplaneerimist ning spetsialistide suurt hõivatust ning kommunikatsioonitõrkeid.

Koosloome protsessi suurimate kasuteguritena toodi läbivalt välja spetsialistide vahelise koostöö tõhustumist ja usalduse kasvu, eesmärkide ühtset sõnastamist- arusaamist, maakonnaüleste kontaktide tekkimist, osapoolte rollijaotuse selginemist ning süsteemse ennetustöö suunas liikumist. Hea uudis on, et meeskondadel on võimalik taotleda tegevustoetust võrgustiku arendamiseks.

Kuidas edasi?

  • 1 kord kuus meeskonnajuhtidega kontaktkohtumised (september 2023- aprill 2024)
  • 16.augustil 2023.a toimub III suur võrgustikukohtumine, mis on ühtlais „kick-start“ piloteerimisprotsessiks
  • 5.-7.detsember 2023.a töötoad (VI) viimased
  • september 2023-aprill 2024 piloteerimine kõigis piirkonna KOV-ides

Piloteerimine

  • Rõhuasetus: ENNETAMINE, VARAJANE MÄRKAMINE!
  • Iga KOV-i ülesandeks märgata/toetada vähemalt  7-8 last (september 2023-aprill 2024)
  • Jõuda tuleb nendeni, kelleni pole veel jõutud  
  • Eesmärk on katsetada hindamismudelit (hindamiskriteeriumid), juhtumikorralduslikku mudelit ning valdkondadeülest koostööd. „Uue asja läbimängimine“, märkamine!
  • Sh märgata/tuua välja vajadusi mudelite ja kriteeriumite muutmisele, täiendamisele

Kokkuvõttena on sobilik kasutada Tapa valla juhtmõtet „Iga tõru loeb“. Ehk siis ennetuse seisukohast on oluline märgata iga „tõru“ ning ennetada võimalikke takistuskohti süsteemselt ning valdkondadeüleselt. Koolist väljalangemine on kompleksne probleem, mis vajab erinevate osapoolte koostööd ennetamisprotsessis, et vältida „tulekustutamisolukordi“.