Postitatud

Võrgustike töö tõhustamine ning edasised tegevused

5.-7.detsembril toimusid AQVA Hotel & Spa konverentsikeskuses projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ viimased töötoad (VI).

Kõik kooskonnad on hetkel aktiivselt piloteerimisprotsessis. Innukalt katsetatakse hindamisvahendeid, juhtumikorralduslikke mudeleid ning jälgitakse valdkonnaülese koostöö toimimist.

Vahel on nii, et enne edasiminekut tuleb veel korraks tagasi minna. Üle aasta väldanud protsessi käigus on toimunud mitmeid muudatusi meeskondades ning ka omavalitsustes. Võrgustike tõhusama toimimise ja edasiliikumise eesmärgil oli sel korral fookuses võrgustike funktsioonide ja osapoolte ootuste ülevaatamine ja arutamine. Kooskonnad selgitasid välja võrgustiku nõrgimad osad ning arutasid üheskoos võimalike lahenduste üle. Koostöövõrgustike suurim väljakutse on kõigi liikmete kaasamine ja võrdsete kohustuste ning vastutuse jagamine, samas ka kõigi liikmete võrdne kohtlemine võrgustiku liidri poolt. Võrgustike liikmete osalustunnetus sõltub siinjuures sellest, kus ta võrgustikus asub, milline on liikme roll võrgustikus. Tõrjutuna ei tohiks keegi end tunda, sest siis ei teki koostööd ja püstitatud eesmärgi saavutamine on keerukaks. Koostöö kasulikkust, ressursside andmise ja saamise tasakaalustatust ning koosmõju peavad tunnetama kõik protsessides osalejad.

Kohtumise teises osas oli sihiks tegevuskavade ülevaatamine ning täiendamine. Koostöövõrgustike toimivuse oluliseks osaks on tegevuskavad, kus on täpselt välja toodud edasised tegevused ning rollijaotused.  

Viimase osa kohtumisest keskendusid meeskonnad kõigi 8 kohaliku omavalitsuse piloteerimise käigus esile kerkinud küsimustele ja raskuskohtadele. Maailmakohviku meetodil leiti üheskoos rohkelt võimalusi ning lahendusi, nii mõnigi idee koheselt ka praktilise väljundi leidis.

Projekti järgmised tegevused:

Jaanuar: KOV-i mudelite vormistamine

Veebruar: 1.-2.veebruar meeskonnajuhtide koolitus; virtuaalsed vahekohtumised mudelite täpsustamiseks 5.-14.veebruar.

Märts: KOV-i mudelite lõppversioonid

Aprill: 11.aprillil toimub projekti lõpuüritus