Postitatud Lisa kommentaar

KOHALIKUD OMAVALITSUSED PANID KOKKU VÄLJALANGEVUSRISKIS NOORTE PERSOONAD

18., 20., ja 25.oktooberil toimusid projekti  „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks” töötoad, kust võtsid osa kõigi kaheksa kohaliku omavalitsuse valdkondadeülesed ekspertidest koosnevad meeskonnad. Oma teadmiste ja kogemustega rikastasid meeskondi Tervise Arengu Instituudi ning Rajaleidja esindajad.

Töötubades vaadati üheskoos üle kodutööde kokkuvõtted, kus iga meeskond sai ülevaate enda omavalitsuse universaalse ennetuse sihtrühmastriskis sihtrühmadest haridusasutustes ning riskis sihtrühmadest väljaspool haridusasutusi. Faktilehtedelt joonistusid välja ka koolist väljalangemise ennetamise sihtrühma võimalikud profiilid.

Töötubadega sai ühtlasi alguse integreeritud mudeli disainimine.
Andmetest ja valdkonnaülestest teadmistest lähtuvalt kaardistasid meeskonnad väljalangevusriskis sihtrühma vajadused ning koostasid persoonakaardid. Seejärel märgiti üles sihtrühma ökosüsteem ning klienditeekond.

Paralleelselt töötubadega toimub põhjaliku kvalitatiivse uuringu läbiviimine, et täiendada ja täpsustada töötubades ekspertide poolt koostatud persoonasid ja klienditeekondasid ning kaardistada laste/noorte peamised vajadused ja probleemid. Antropoloogilise lähenemisega on võimalik jõuda otse sihtgrupini ja tuua koosloomeprotsessi lõpliku kasusaaja maailm, lapse tajutud reaalsused, vaated ja hääled.

Järgmise etapina integreeritud koostöömudeli valmimisel toimuvad poolstruktureeritud süvaintervjuud igas kohalikus omavalitsuses meeskondade poolt väljatoodud risikirühma kuuluvate persoonadega. Intervjuude läbiviija on teenusedisaini meeskond Sotsiaalse Innovatsiooni Labor.

Projekti järgmised töötoad toimuvad 17.-19.jaanuaril 2023.aastal. Uue aasta alguses toimuvate töötubade eesmärgiks on luua kohaliku koostöömudeli visioon, sõnastada koostöö võimalikud takistused ja probleemid ning luua lahendused takistuste ületamiseks.

In English:
“LOCAL GOVERNMENTS PUT TOGETHER PROFILES OF YOUNG PEOPLE AT RISK OF DROPPING OUT”
On October 18, 20, and 25, the workshops of the project Development of Integrated Service Model for Prevention Work with Children at Risk of Dropping out of School in Lääne-Viru County” were held, where the cross-disciplinary teams of all eight local governments took part. Representatives of the Institute of Health Development and Rajaleidja enriched the teams with their knowledge and experience.

In the workshopshomework summaries were reviewed together, where each team got an overview of the target group of universal prevention in their municipality, at-risk target groups in educational institutions and at-risk target groups outside educational institutions. From the fact sheets, the possible profiles of the target group for the prevention of school dropout were drawn.

The workshops also started the design of the integrated model. Based on the data and cross-industry knowledge, the teams mapped the needs of the target group at risk of dropping out and prepared personality cards. Then the ecosystem of the target group and the customer journey were noted.

In parallel with the workshops, an in-depth qualitative study will be conducted in order to complement and clarify the personas and customer journeys prepared by the experts in the workshops and to map the main needs and problems of children/youth. With an anthropological approach, it is possible to reach the target group directly and bring the world of the ultimate beneficiary of the co-creation process, the child’s perceived realities, views and voices.

Next step, semi-structured in-depth interviews will take place in each local government with persons belonging to the risk group identified by the teams. The Sotsiaalse Innovatsiooni Labor conducts the interviews. ​ The next workshops of the project will take place on January 17-19, 2023.

Postitatud Lisa kommentaar

SIHTRÜHMADE VALIKU ETTEVALMISTUS

3. ja 4.oktoobril toimusid vahekohtumised Zoomi-keskkonnas, kus iga kohaliku omavalitsuse meeskond arutas eelnevalt täidetud andmetabelite sisu ja vajalikkust.x
Kohtumisel valmistati ette sihtrühma(de) valikut, kellele koolist väljalangemise ennetamisel keskenduda.
Sihtrühmade valikul on olulised nii arvandmed kui grupi liikmete kogemused oma igapäevatööst. Arvandmete kaardistamise hõlbustamiseks koostati omavalitsusele kontrollnimekirjad võimalikest näitajatest. Nimekirja koostamisel võeti arvesse avasündmusel antud sisendit.

In English:
PREPARATION FOR THE SELECTION OF TARGET GROUPS

On 3rd and 4th October, meetings took place in the Zoom, where each local government team discussed the content and necessity of the previously filled data tables.
At the meeting, the selection of the target group(s) to focus on in the prevention of school dropout was prepared.
Both numerical data and the experiences of group members from their daily work are important when choosing target groups. To facilitate the mapping of numerical data, checklists of possible indicators were prepared for the municipality. The input given at the launch event was taken into account when compiling the list.

Postitatud

LÄÄNE-VIRUMAA ALUSTAS KOOLIST VÄLJALANGEMISE ENNETAMISEGA

15.septembril toimus AQVA Hotel & Spa konverentsisaalis Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) 2-aastase projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks” avaüritus.

 • Projekt keskendub koolist väljalangevuseriskis laste ja noorte toetamisele.
 • Protsessi käigus valmivad uuenduslikud integreeritud koostöömudelid, sh juhendmaterjalid varajaseks märkamiseks ja ennetustööks kohalikele omavalitsustele ja haridusasutustele.
 • Igas kohalikus omavalitsuses viiakse läbi koolide ja lasteaedade õpetajate koolitused.
 • Haridusasutuste juurde luuakse tugimeeskonnad, kelle ülesandeks jääb oma koolis teadmisejagamine ja koolisisese võrgustiku edendamine.

Avaüritust ja kogu järgnevat koosloome protsessi veab Sotsiaalse Innovatsiooni Labor (Si-Lab). Esimesel kohtumise tutvustati projekti ja koosloomeprotsessi, osalejad said minikoolituse koosloome ja teenusedisaini (Rasmus Pedanik) ning ennetuse (Jaan Aps) teemal. Kohtumise viimases osas alustas iga kohaliku omavalitsuse meeskond kaardistama enda piirkonna teenuseid ja ressursse, mis on ühtlasi sisend järgmiseks kohtumiseks.

 • Järgmised kohtumised toimuvad juba 3. ja 4.oktoobril veebikeskkonnas ning 18., 20., 25.oktoobril ning 22., 23., ja 24.novembril töögruppides kontaktkohtumistena.
 • Projekti on kaasatud maakonna kõik kaheksa omavalitsust: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald ja  Tapa vald.
 • Projekti meeskondadesse kuulub ligi 60 haridus-, sotsiaal-, noorsootöö-, lastekaitse- ja rahvatervise spetsialisti. Lisaks KOV-idele ja VIROL-ile on protsessi kaasatud ka Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitseosakonna ennetustalituse, kooliõdede ning Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri Rakvere politseijaoskonna esindajad ning kaks eksperti.

In English

“LÄÄNE-VIRUMAA STARTED WITH SCHOOL DROPOUT PREVENTION”


15th September, the opening event of the  Association of Local Authorities of Lääne-Viru County (VIROL) 2-year project “„Development of Integrated Service Model for Prevention Work with Children at Risk of Dropping out of School in Lääne-Viru County“” took place in AQVA Hotel & Spa.

 • The project focuses on supporting children and young people at risk of dropping out of school.
 • During the process, innovative integrated cooperation models are prepared, including instructional materials for early detection and prevention work for local governments and educational institutions.
 • Trainings for teachers of schools and kindergartens are conducted in each local government.
 • Support teams are created at educational institutions, whose task is to share knowledge and promote the intra-school network.

The opening event and the entire co-creation process that follows is managed by the Sotsiaalse Innovatsiooni Labor (Si-Lab). At the first meeting, the project and the co-creation process were introduced, the participants received a mini-training on co-creation and service design (Rasmus Pedanik) and prevention (Jaan Aps). In the last part of the meeting, each local government team started to map the services and resources of their region, which is also an input for the next meeting.

 • The next meetings: 3rd and 4th October (online); 18th, 20th and 25th October and 22nd, 23rd and 24th November working groups as contact meetings.
 • All eight municipalities of the county are involved in the project: Väike-Maarja, Haljala, Kadrina, Viru-Nigula, Rakvere, Rakvere city, Vinni and Tapa. Project teams include nearly 60 education, social, youth work, child protection and public health specialists. In addition to the local governments and VIROL, representatives of the prevention department of the Social Insurance Board, school nurses and Estonian Police and Border Guard Board.