Postitatud

MUDELID ON VALMIMAS

4.-6.aprillil toimusid viimased töötoad (V) enne pilotiseerimist, kus põhirõhk oli omavalitsuse kui terviku koostöömudeli täiendamisel.

Valdkonnaülesed teenusmudelid koolist väljalangemise ennetamiseks on jõudnud nii kaugele, et on valminud esmased lahendused, mida maikuus toimuvatel spetsialistide koolitustel tutvustatakse ja lahatakse. Maikuus toimub kuus koolituspäeva, mille jooksul saab 120 maakonna spetsialisti väljaõppe varajase märkamise ja ennetustöö tõhustamise eesmärgil, aluseks meeskondade loodud teenusmudelid ning hindamiskriteeriumid koolist väljalangemise ennetamisel. Koolitus on suunatud spetsialistidele, kes mudelitest lähtuvalt teostavad märkamist.

7.juunil toimub II suur ühine kohtumine, kus kõik meeskonnad tutvustavad oma mudeleid kogu võrgustikule ning pannakse paika edasine tegevuskava ja koostöökokkulepped. 2023.a sügisel alustavad meeskonnad pilotiseerimisega, mis kestab 2024.a aprillini.

IN ENGLISH: MODELS ARE ALMOST READY

On April 4-6, the last workshops (V) took place before piloting, where the main focus was on improving the cooperation model of the municipality as a whole.

Cross-sectoral service models for the prevention of school dropout have reached such a point that primary solutions have been prepared, which will be introduced and discussed at specialist trainings held in May. In May, six training days will be held, during which 120 specialists will receive training for the purpose of early detection and efficiency of prevention work, service models created by the teams as a basis, and evaluation criteria for preventing school dropouts. The training is aimed at specialists who perform spotting based on the models.

On June 7th, the II big joint meeting will take place, where all teams will present their models to the entire network, and further action plans and cooperation agreements will be established. In the fall of 2023, the teams will start piloting, which will last until April 2024.