Postitatud

JÄTKUKOOLITUSED SPETSIALISTIDELE

Üks osa projektist on spetsialistide koolitamine. Ühe koolituste bloki said siinsed spetsialistid, fookuses oli hindamisvahend, mille abil teostada esmast märkamist .

Koolist väljalangemine on kompleksne probleem, mis nõuab teadlikku ning süsteemset ennetustööd. Väga oluline roll on haridusasutuste spetsialistidel. Tugispetsialiste napib meie haridusasutustes. Probleemkohta leevendaks mõningal määral olemasolevate spetsialiste täiendõpe. Valdkonnaülesed ennetusmudeli meeskonnad on välja toonud vajaduse töötavate lasteaiaõpetajate ja ka õpetajate täiendkoolituseks, just eripedagoogiliste teadmiste tõstmiseks.

Veebruaris ja märtsis saab eripedagoogiliste teadmiste osas täiendkoolituse 50 lasteaiaõpetajat, kes kaasatud piloteerimisprotsessi. Eesmärgiks on tõsta õpetajate teadlikkust varase märkamise osas ning pakkuda tööriistu esmaste sekkumiste teostamiseks.

Sihtrühm: Projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ piloteerimisse kaasatud Lääne-Virumaa lasteaiaõpetajad

Inimeste arv: Igast KOV-ist 6 lasteaiaõpetajat (vajadusel on võimalik paar kohta juurde saada).

Lisainfo: Iga KOV-i tuumikmeeskonna esindaja

VARASE MÄRKAMISE JA KOOSTÖÖMUDELI KOOLITUSED

Toimusid projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ varase märkamise ja koostöömudeli koolitused (2.-4. ning 16.-18.mail), kus osales üle 120 spetsialisti ja märkamise teostaja Lääne-Virumaalt.

Aitäh kõigile meeskondadele ettevalmistuste ja aktiivse osaluse eest!

Mis siis kohtumistel toimus?

  • Kohtumistel anti lühiülevaade projektist ning riskiteguritest (Riskitegurite joonis leitav ka projekti uuringute raportist vt siit: https://ennetusmudel.ee/?p=580 ).
  • Seejärel toimus juhtumianalüüs, kus spetsialistid analüüsisid kahe erineva persoona senist käekäiku ning tõid välja võimalikke varasemaid märkamiskohti.
  • Jaan Aps (Stories For Impact) tutvustas varase märkamise hindamisvahendit (lasteaiad ja kooli eraldi). Hindamisvahend on koolituspäevadel jagatud sisendi põhjal täiendamisel, lõpp-versioon leitav lähiajal koduleheküljelt ennetusmudel.ee
  • Päeva viimases osas andsid meeskondade esindajad ülevaate senisest käekäigust ning tutvustasid koostöömudelit/mudeleid
  • Kuidas edasi?

7.juunil toimub teine suur võrgustikukohtumine ning sügisest alustavad KOV-id koos piirkonna spetsialistidega piloteerimist. Täpsem info lähiajal!

Viimased töötoad orienteeruvalt novembris-detsembris

Neljas suur võrgustikukohtumine toimub aprillis 2024

Vt siit www.ennetusmudel.ee

In English:

Early detection and cooperation model development days of the project ” Development of Integrated Service Model for Prevention Work with Children at Risk of Dropping out of School in Lääne-Viru County” took place (May 2-4 and 16-18), where more than 120 specialists and practitioners from Lääne-Viru County participated.

Thanks to all the teams for their preparations and active participation!

So what happened at the meetings?

  • At the meetings, a brief overview of the project and risk factors was given (a diagram of the risk factors can also be found in the project research report, see here: https://ennetusmudel.ee/?p=580).
  • Then a case analysis took place, where the specialists analyzed the past progress of two different personalities and pointed out possible previous spots.
  • Jaan Aps (Stories For Impact) introduced the early detection evaluation tool (kindergartens and schools separately). The evaluation tool is being updated based on the input shared during the training days, the final version will be available in the near future on the website www.ennetusmudel.ee
  • In the last part of the day, the representatives of the teams gave an overview of the progress so far and introduced the cooperation model/models

How we are moving on?

On June 7, the second big network meeting will take place, and in autumn 2023 local municipalities will start piloting together with regional specialists. More information in the near future!

Last workshops approximately in November-December

The fourth major network meeting will take place in April 2024

See here: www.ennetusmudel.ee