Postitatud

JÄTKUKOOLITUSED SPETSIALISTIDELE

Üks osa projektist „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ on spetsialistide koolitamine.

2023.a maikuus toimusid koolitused valdkonnaülestele spetsialistidele, koolituste fookuses olid projekti raames väljatöötatud varajase märkamise hindamisvahend.
Koolist väljalangemine on kompleksne probleem, mis nõuab teadlikku ning süsteemset valdkonnaülest ennetustööd. Varajase märkamise teostamisel ning esmasel sekkumisel on väga oluline roll haridusasutuste spetsialistidel. Tugispetsialistide nappus meie haridusasutuste on kõigile teadaolev fakt.

Mida siis teha? Valdkonnaülesed ennetusmudeli meeskonnad on välja toonud vajaduse töötavate alushariduse pedagoogide ja I kooliastme õpetajate täiendkoolituseks, just eripedagoogiliste teadmiste tõstmiseks ning koostööoskuste parandamiseks lapsevanematega.


Veebruaris ja märtsis toimus koolitus „Neuroerinevused: laste kõne ja üldise arengu toetamine lasteaiarühmas“, kus osales kokku 50 maakonna alushariduse spetsialisti kõigist kaheksast kohalikust omavalitsusest. Koolitusel tõsteti spetsialistide teadlikkust neuroerinevuste olemusest ning neuroerinevustega laste toetamisest ning nendega kohanemise olulisusest. Koolituse teise osa moodustas kõne- ja keelepuuete teoreetiline taust ning rohkete praktiliste oskuste jagamine, millega sai täiendust iga spetsialisti tööriistakast. Kõik koolitusel osalenud peavad läbima veebipõhise testi, mille tulemusel väljastatakse osalejatele tõend. Iga osaleja saab järjepidevalt arendada oma oskuseid ja värskendada omandatud teadmisi koolitusel jagatud töövihikutest.

Spetsialistide koolituse viis läbi ERILO OÜ meeskond, kuhu kuuluvad magistrikraadiga eripedagoogid ja logopeedid, kes omavad pikaajalisi praktilisi kogemusi erinevates haridusasutustes ja kliinikutes. Lisaks laste arengu toetamisele on nad ka hinnatud koolitajad ülikoolide taseme- ja täiendusõppes.


Märtsikuu teises pooles toimub täiendavalt kaks 2-päevast koolitust maakonna alushariduse ja I kooliastme pedagoogidele ning tugispetsialistidele, eesmärgiga tõsta keeruliste vestluste läbiviimise ja teadlikult juhitud koostööoskust lapsevanematega.
Maakonna spetsialistide inspiratsiooni kogumiseks on planeeritud täiendavad parimate praktikate kogumised. 18.-19.märtsil toimub õppevisiit Saaremaale, kus tutvutakse valdkonnaüleste lähenemist, võrgustikutöö ning kohapealsete noorsootöö- ja haridusasutustega.

Lisainfo: Iga KOV-i tuumikmeeskonna esindaja

„Teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega varajase koolist väljalangemise ennetamiseks ja toevajadusega laste ning nende perede toetamiseks”

Sihtrühm: Projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist
väljalangemise ennetamiseks“ piloteerimisse kaasatud lasteaiaõpetajad ja tugispetsialistid.
Inimeste arv: Igast KOV-ist kokku 6 lasteaiaõpetajat/tugispetsialisti
Kuupäevad: 27.märts 2024 (Aqva Hotel ja Spa Konverentsikeskus) ja 3.aprill 2024 (Sõmeru
Keskusehoone)

VARASE MÄRKAMISE JA KOOSTÖÖMUDELI KOOLITUSED

Toimusid projekti „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ varase märkamise ja koostöömudeli koolitused (2.-4. ning 16.-18.mail), kus osales üle 120 spetsialisti ja märkamise teostaja Lääne-Virumaalt.

Aitäh kõigile meeskondadele ettevalmistuste ja aktiivse osaluse eest!

Mis siis kohtumistel toimus?

  • Kohtumistel anti lühiülevaade projektist ning riskiteguritest (Riskitegurite joonis leitav ka projekti uuringute raportist vt siit: https://ennetusmudel.ee/?p=580 ).
  • Seejärel toimus juhtumianalüüs, kus spetsialistid analüüsisid kahe erineva persoona senist käekäiku ning tõid välja võimalikke varasemaid märkamiskohti.
  • Jaan Aps (Stories For Impact) tutvustas varase märkamise hindamisvahendit (lasteaiad ja kooli eraldi). Hindamisvahend on koolituspäevadel jagatud sisendi põhjal täiendamisel, lõpp-versioon leitav lähiajal koduleheküljelt ennetusmudel.ee
  • Päeva viimases osas andsid meeskondade esindajad ülevaate senisest käekäigust ning tutvustasid koostöömudelit/mudeleid
  • Kuidas edasi?

7.juunil toimub teine suur võrgustikukohtumine ning sügisest alustavad KOV-id koos piirkonna spetsialistidega piloteerimist. Täpsem info lähiajal!

Viimased töötoad orienteeruvalt novembris-detsembris

Neljas suur võrgustikukohtumine toimub aprillis 2024

Vt siit www.ennetusmudel.ee

In English:

Early detection and cooperation model development days of the project ” Development of Integrated Service Model for Prevention Work with Children at Risk of Dropping out of School in Lääne-Viru County” took place (May 2-4 and 16-18), where more than 120 specialists and practitioners from Lääne-Viru County participated.

Thanks to all the teams for their preparations and active participation!

So what happened at the meetings?

  • At the meetings, a brief overview of the project and risk factors was given (a diagram of the risk factors can also be found in the project research report, see here: https://ennetusmudel.ee/?p=580).
  • Then a case analysis took place, where the specialists analyzed the past progress of two different personalities and pointed out possible previous spots.
  • Jaan Aps (Stories For Impact) introduced the early detection evaluation tool (kindergartens and schools separately). The evaluation tool is being updated based on the input shared during the training days, the final version will be available in the near future on the website www.ennetusmudel.ee
  • In the last part of the day, the representatives of the teams gave an overview of the progress so far and introduced the cooperation model/models

How we are moving on?

On June 7, the second big network meeting will take place, and in autumn 2023 local municipalities will start piloting together with regional specialists. More information in the near future!

Last workshops approximately in November-December

The fourth major network meeting will take place in April 2024

See here: www.ennetusmudel.ee