Postitatud

VINNI VALLA TEENUSMUDEL

Väljavõte “Projekti teenusedisaini raportist”

Teenusemudeli eesmärkideks igakülgse abi osutamine lähtuvalt toevajadusest ja koolist väljalangemise ennetamine läbi toimiva võrgustikutöö. Mudelit rakendatakse nii lasteaedades kui koolides.

Teenusemudeli elluviimist koordineerib juhtgrupp, kuhu kuuluvad:

  • omavalitsuse laste heaolu spetsialist,
  • omavalitsuse sotsiaalteenistuse juht,
  • omavalitsuse haridusnõunik,
  • omavalitsuse haridusteenistuse alushariduse metoodik, kes töötab valla kõigis lasteaedades, kuna  nendes õppejuhi ametikohta eraldi ei ole,
  • kahe lasteaed-põhikooli direktorid,
  • valla kõige suurema kooli ehk Vinni-Pajusti Gümnaasiumi HEV-koordinaator.

Juhtgrupp kohtub vajaduspõhiselt. Sealjuures on konkreetse teema eest vastutajaks ja kohtumise dokumenteerijaks kohtumise algataja, näiteks haridusasutuse direktor või HEVKO, omavalitsuse laste heaolu spetsialisti või haridusnõunik. Tavaliselt kogunetakse juhtumipõhiselt ja siis lisatakse päevakorda ka üldisemaid aruteluküsimusi. Piloteerimise järgselt suunatakse tähelepanu mudeli rakendamise tugevdamisele lasteaedades.

Juhtumipõhiselt liituvad kohtumistega konkreetse juhtumiga seotud osapooled, sh lapsevanem, laps, sotsiaalpedagoog, klassiõpetajad, alushariduse õpetajad, alusharidusasutuste juhatajad, alushariduse eripedagoog, tugiisikud ehk tugitöötajad (kes täidavad laste abivajadusele keskendudes abiõpetaja või õpetaja abi ülesannet ning täidavad vajadusel lapse tugiisiku rolli), mõnikord asenduskoduteenuse pakkuja esindajad (näiteks perevanem või sotsiaaltöötaja).

Kui mõne juhtumi puhul vajatakse mõnelt täiendavalt osapoolelt lisainformatsiooni, siis lepitakse kokku, kes juhtgrupi liikmetest vajaliku info hangib. Seeläbi väärtustatakse näiteks rehabiliatsiooniteenuse pakkujate aega ega hakata neid eraldi kohtumisele kutsuma.

Haridusasutuste siseselt on toevajaduse märkamise järgsed abiosutajad/koordineerijad ja tegevused jaotatud kolmele kuni neljale tasandile:

  1. tasandi abiosutajateks on lasteaedades lasteaiaõpetaja ja koolides klassijuhataja või aineõpetaja, kes kaardistavad vajadused, sõlmivad kokkulepped lahenduste suunas viivate tegevuste osas ja jälgivad nende täitmist. Lasteaedades dokumenteerivad lasteaiaõpetajad seda etappi Eliisi keskkonnas;
  2. tasandi abiosutajateks on lasteaedades direktor, eripedagoog, metoodik või logopeed ja koolides sotsiaalpedagoog, HEVKO, koolipsühholoog või logopeed, kelle koostöös määratakse juhtumikorraldaja, korraldatakse ümarlaudu ja jälgitakse tegevuskava täitmist. Lasteaedades toimub dokumenteerimine individuaalse arenduskava ja koolides arengu jälgimise kaardi, käitumispäeviku jt dokumentide abil.
  3. tasandil liituvad koolides tõsisemate abivajaduste korral abiosutajatena ka õppejuht või direktor, kes panustavad olukorra kaardistamisse ja lahendamisse;
  4. tasandil liigub juhtumi koordineerimine valdkonnaüleselt näiteks omavalitsuse lastekaitse- või haridusvaldkonda, võidakse kaasata Rajaleidjat, politseid jne. Sel juhul antakse regulaarselt tagasisidet nii haridusasutuse kontaktisikule kui lapsevanemale ja õpilasele.

Haridusasutuste tasandil on teenusemudeli kajastamiseks mitmeid variante. Praegu on mudelit enamasti kirjeldatud kodukorra lisana või õpilastele toe pakkumise korra lisana. Seoses õppekava uuendamisega panevad mõned haridusasutused mudeli õppekava lisaks. Valla tasandil on plaanis täiendada arengukava tegevuskava, arengukava muutmiseks vajadust ei ole.

Teenusemudeli testimise aluseks olnud persoona

Teenusemudeli testimise aluseks olnud persoona klienditeekond

Valdkondadeülene teenusemudel Vinni valla lasteaedades

Valdkondadeülene teenusemudel Vinni valla koolides