Postitatud

PROJEKTI TEENUSEDISAINI RAPORT

Teenusedisaini olid kaasatud kõik Lääne-Virumaa omavalitsused: Haljala vald, Kadrina vald,
Rakvere linn, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald
.


Vastavalt projekti lähteülesandele töötati teenusedisaini ja juhitud koosloome protsessis välja
uuendatud valdkonnaülene mudel, mis põhineb olemasolevatel ressurssidel ja teenustel.
Selleks kaardistati olemasolev olukord ja ressursid igas kohalikus omavalitsuses (KOV), loodi
ühiselt visioon, mil moel võrgustik süsteemselt töötama peaks ning selgitati välja tegurid, mis
selliseks tööks vaja on. Seega pandi kõik olemasolevad teenused uue integreeritud mudeli
puhul uut moodi tööle ja kombineeriti erinevaid ressursse parendatud moel.
Projekti lähteülesandes toodi välja, et sellise koostöömudeli loomise olulisteks põhjusteks olid
varasemad kogemused, kus mitmete sotsiaalvaldkonna projektide puhul loodi uusi kulukohti,
ressursse või teenuseid, mida projekti eluea jooksul rahastati projektirahadest. Projektide
lõppedes lõppesid enamasti ka selliste teenuste pakkumised koheselt, kuna need kujunesid
pärast projekti lõppu liiga kalliks ning vajaminevaid ressursse enam ei leitud.

Sellise olukorra vältimiseks sooviti uute koostöömudelite loomisel keskenduda sellele, et uute
kulukohtade loomise asemel luua igas KOV-is selline olukord, kus olemasolevad ressursid on
võimalikult hästi ära kasutatud ja võrgustiku töö toimub uuendatud ja parendatud viisil, kus
võrgustiku iga lüli mõistab oma olulisust ja kohta sellises süsteemis.


Käesolev raport võtab kokku projekti raames toimunud töötubade tulemused. Sealjuures ei
dubleerita 2023. aastal valminud projekti uuringute raportit, mis moodustab käesoleva
dokumendiga teineteist täiendava terviku.